เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงออกประกาศหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษัท

โดยให้ถือเป็นหลักและเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุ ความมุ่งหมาย ที่กำหนดไว้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณของบริษัท

กฏบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ประธานกรรมการบริษัทฯ
ขอบเขตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นโยบายอื่นๆ

นโยบายหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
นโยบายหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
นโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เอกสารบริษัท

ข้อบังคับบริษัท

การต่อต้านการทุจริตและการร้องเรียน

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นอย่างยิ่ง จึงกำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตในกรณีที่มีการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสการทุจริต