11 กรกฎาคม 2567
การใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
03 พฤษภาคม 2567
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว๊ปไซด์
อ่านเพิ่มเติม
23 เมษายน 2567
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
22 เมษายน 2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
19 มีนาคม 2567
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว๊ปไซด์
อ่านเพิ่มเติม
29 กุมภาพันธ์ 2567
มติคณะกรรมการ งดจ่ายเงินปันผล เสนอชื่อกรรมการใหม่ และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม