โครงสร้างรายได้ไตรมาส 1 ปี 2567
211.61 ล้านบาท
AIoT
รายได้จากงานโครงการ
105.81 ล้านบาท
Infarstructure
รายได้จากการให้บริการ
27.51 ล้านบาท
Renewable Energy
รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
78.30 ล้านบาท
Total Assets
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
Total Assets
รายได้รวม
ล้านบาท
Total Assets
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
งวดงบการเงิน 2564 2565 2566 Q1/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 2,160.74 2,205.34 1,837.86 1,677.79
หนี้สินรวม 729.41 809.39 840.63 702.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,431.33 1,378.87 994.44 972.71
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 300.00 300.00 300.00 300.00
รายได้รวม 1,615.42 1,367.43 761.92 211.61
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -6.42 1.36 8.49 0.58
กำไรสุทธิ 178.80 4.91 -338.99 -21.73
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.30 0.01 -0.57 -0.04
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 12.02 0.56 -18.26 -15.67
ROE (%) 18.39 0.35 -28.57 -25.58
อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.07 0.36 -44.65 -10.4