ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

รายได้รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

รายละเอียด 2562 2563 3M64 6M64 9M64
งบแสดงฐานะทางการเงิน          
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 1,443.75 1,593.56 1,628.71 1,359.99 2,302.30
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 1,136.90 1,080.35 1,186.02 988.83 900.81
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 306.84 513.21 442.69 371.16 1,401.49
งบกำไร/ขาดทุน          
รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท) 1,462.89 2,581.11 337.16 726.97 1,189.11
1) รายได้จากบริการวางระบบ 1,180.54 2,304.37 231.59 546.90 946.51
- ระบบคมนาคมขนส่ง (TS) 986.00 1,692.77 178.27 402.83 611.23
- ICT และ System SolUtions (ISS) 194.54 611.60 53.32 144.07 335.28
2) รายได้จากการซ่อมบำรุง 138.55 147.06 28.57 55.51 86.17
3) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 143.80 129.68 77.00 124.56 156.43
รายได้อื่น 4.73 2.96 0.51 1.42 4.06
รายได้รวม (ล้านบาท) 1,467.62 2,584.07 337.67 728.39 1,193.17
ต้นทุนขายและให้บริการ (ล้านบาท) 1,195.02 2,049.40 243.46 522.29 837.65
กำไรขั้นต้น 267.87 531.71 93.70 204.68 351.46
ค่าใช้ในการขายและบริหาร (ล้านบาท) 233.49 222.74 56.89 102.51 163.99
ต้นทุนทางการเงิน 1.61 0.63 0.25 0.56 1.06
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) 27.39 247.55 29.47 79.44 149.03
อัตราส่วนทางการเงิน          
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 18.31 20.60 27.79 28.16 29.56
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 1.87 9.58 8.73 10.93 12.53
กำไรสุทธิต่อหุ้น(EPS) (บาท/หุ้น) 0.05 0.41 0.45 0.11 0.25
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/E) (เท่า) 3.71 2.11 2.68 2.67 0.64
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(IBD/E) (เท่า) 0.02 0.01 0.05 0.05 0.05
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA) (ร้อยละ) 1.89 16.3 16.70 18.47 13.10
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ROE) (ร้อยละ) 8.75 60.37 64.53 61.67 26.66