ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

รายได้รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
ไตรมาส2/65
30/06/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 1,593.56 2,160.74 2,234.51
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 1,080.35 729.41 797.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 513.21 1,431.33 1,437.28
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) 225.00 300.00 300.00
รายได้รวม (ล้านบาท) 2,584.07 1,615.42 791.22
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ล้านบาท) -1.22 -6.42 0.13
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 247.55 178.80 53.94
กำไรต่อหุ้น (บาท) 226.65 0.30 0.09
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 19.50 12.02 10.86
ROE (%) 48.24 18.39 16.95
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.58 11.07 6.82