บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และการเป้าหมายชิงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทุกหน่วยงานในบริษัทฯ จะต้องมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่คำนึงถึงสังคมและชุมชนเป็นสำคัญ ฝ่ายจัดการยังมีการกำหนดเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าหมายและกลยุทธ์การจัดการด้านความยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อม

 • มุ่งพัฒนาธุรกิจในกลุ่ม Smart Green City
  • สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินธุรกิจ
ดูเพิ่มเติม

ด้านสังคม

ด้านสังคม

 • เน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
  • ดูแลตั้งแต่สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีสุขอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงานในการดำเนินธุรกิจ
  • พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในและโลกที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด
 • ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน
  • ให้โอกาสด้านการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสที่มีความสามารถ เพื่อเป็นกำลังสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต
  • ให้โอกาสนักศึกษาฝึกงานในบริษัทฯ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และได้ฝึกประสบการณ์ รู้วิธีรับมือและจัดการกับปัญหาในการทำงานฝึกการทำงานร่วมกับคนอื่นในการทำงานจริง
ดูเพิ่มเติม

ด้านธรรมภิบาลและเศรษฐกิจ

ด้านธรรมภิบาลและเศรษฐกิจ

 • ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภาวการณ์จดทะเบียนปีของตลาดหลักทรัพย์และมีจรรยาบรรณ์ในการประกอบธุรกิจ
  • ดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
  • การวางระบบงานทีดี มีประสิทธิภาพ สามารถรวจสอบได้ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบและ ติดตามเพื่อให้มีมาตรการและแผนงาน
  • การสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างยั่งยืน
ดูเพิ่มเติม