โครงสร้างองค์กร

หมายเหตุ: * บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท สู่ความสำเร็จ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมี นายไพศาล ภู่รัตน์เจริญชัย เป็นหัวหน้างาน