ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร่วมถึงด้านสุขอนามัย ครอบคลุมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและการพัฒนาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

พนักงานและแรงงาน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการขั้นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคมในการจ้างงาน บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกพนักงานโดยจัดให้มีคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ความลำเอียง และมีการอคติต่อผู้สมัคร

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 • มีกระบวนการจ้างงานและเลิกจ้างอย่างเสมอภาคและเป็นธรม รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน
 • ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยให้การสนับสนุนในการฝึกอบรบและพัฒนาพนักงานอย่างเต็มที่ ทั้งหัวข้อทางเทคนิค (hard skill) และหัวข้อที่ไม่เกี่ยวกับทางเทคนิค (soft skill)
 • การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
 • การปรับปรุงสวัสดิการเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 • ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในที่ทำงานที่ดี
 • บริษัทฯ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ของทั้งภายใน และภายนอก
 • เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทาง QR Code รับความคิดเห็น

ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยฯ ซึ่งกำหนดให้มีการบริหารจัดการ การดำเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นแนวทางการควบคุม ป้องกัน และลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอตามโอกาส เช่น การให้ความรู้ในการขับขี่และการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ในช่วงหน้าฝน, ความรู้และการป้องกันตนเองจากโรคฝีดาษสิง, โรคลมแดด (Heat stroke) ภัยร้ายหน้าร้อน, การดูแลและปฏิบัติตัวในช่วงฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้น

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น การคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการล้วนส่งเสริมให้สมรรถนะในการแข่งขันของบริษัทแข็งแกร่ง การรักษาลูกค้าปัจจุบันให้มีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ตอบสนองความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดีย่อมทำให้ลูกค้าตัดสินใจกลับมาใช้บริการช้ำ บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการดำเนินงานโครงการและรายงานผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารความเสี่ยงและลดผลกระทบด้านต่าง ๆ ในกระบวนการทำงาน รวมถึงจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าภายใน 15 วันทำการหลังจากส่งมอบโครงการให้กับลูกค้า เพื่อประเมิคุณภาพการให้บริการตลอดจนรับฟังปัญหา และ/หรือข้อเสนอแนะจากลูกค้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัทฯ เป็นแนวทางในการขยายธุรกิจหรือกลุ่มลูกค้าใหม่ มีความเข้าใจและสามารถวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด รวมถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยในปี 2566 บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ โดยผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้า

สำหรับงานบริหารโครงการ
%
งานดูแลรักษาและซ่อมบำรุง
%

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์หรือกำไรของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว แต่ยังคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับชอบ พร้อมมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนควบคู่ไปด้วย โดยนำความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้เป็นในการบริหารจัดการธุรกิจ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมโดยการส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรม
กิจกรรมปันน้ำใจกับชุมชน
 • บริษัทฯ ทำบุญฉัตร 3 ขั้นทองเหลืองปิดทอง แบบแขวน พระประธาน โบสถ์วัด ณ วัดเขาพริกพนาราม ตำบลหัวยไผ่ อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี เพื่อทำนุบำรุงศาสนาให้แก่ผู้คนในชุมชนต่อไป
 • บริษัทฯ ได้บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะจำนวน 122 ชิ้นให้กับสำนักสิ่งแวดล้อม เขตจตุจักร เพื่อรวบรวมและส่งต่อให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ไปแปลงเป็นสื่อการเรียนการสอนด้วยอักษรเบรลล์
 • บริษัทฯ ประชาสัมพันธ์และส่งพนักงานร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยฝ่ายอาคารของสำนักงานสาขาพระราม 9
 • จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนรอบข้างได้มีส่วนร่วม โดยการจัดกิจกรรมแอโรบิคและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและชุมชนรอบข้างมาร่วมออกกำลังกายได้ ทุกวันพุธ รวมถึงการนำเศษอาหารมาแปรรูปเป็นปุยเพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนรอบข้าง และพนักงาน
 • บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญสุขภาพของเยาวชน โดยในช่วงต้นปี 2566 นั้น ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้มีการบริจาก ATK ให้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จำนวน 400 ชิ้น
ความร่วมมือด้านการศึกษา
 • โครงการรับนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ซึ่งดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และได้ฝึกประสบการณ์ อันจะเป็นการเพิ่มทักษะให้นักศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญในสิ่งที่สนใจจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ อีกทั้งยังเป็นการสนองต่อนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นการจัดให้มีหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน
 • โครงการปั้นช่าง สร้างชาติ เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง แผนกวิชาขนส่งทางราง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จำนวน 15 ทุน ตลอดปีการศึกษา และรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในรูปแบบระบบทวิภาคี เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตอบสนองความต้องการด้านอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ ภายใต้การขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)