บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจในกลุ่ม Smart Green City ที่ลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลภาวะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศจากการดำเนินธุรกิจ

การจัดการพลังงาน

การใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในแต่ละวัน บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของพลังงานสะอาดที่เป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่ง Solar Cell เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ติดตั้งง่าย ตันทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพ

ติดตั้งแผง Solar Cell บนหลังคาของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
จำนวน แผง
สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานภายในบริษัทจำนวน 22 เมกะวัตต์และลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ
บาทต่อปี
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การบริหารจัดการภายในอาคารด้วยแอปพลิเคชัน

บริษัทฯ มีระบบออโตเมชั่นเข้ามาใช้เพื่อบริหารจัดการระบบต่าง ๆ ภายในสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาผ่านแอปพลิเคชั่นรีโมทเพื่อควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะ (loT) เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และระบบกล้องวงจรปิด เป็นตัน เพื่อความสะดวกในการใช้งานที่สามารถตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสั่งการผ่านแอปพลิเคชันได้จากทุกที่ นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้ง เชนเซอร์จับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor) บริเวณบันไดและห้องน้ำ เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวและเปิด/ปิดไฟเมื่อมีคนเดินผ่าน รวมทั้งระบบเปิด/ปิดไฟอัตโนมัติในบริเวณสวนและทางเดินโดยรอบอาคาร ซึ่งช่วยลดการสูญเสียพลังงานที่เกินความจำเป็น ซึ่งเป็นต้นทุนในกระบวนการธุรกิจ

การจัดการขยะ

การบริหารจัดการขยะภายในอาคาร

บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การจัดการแยกขยะ และการลดปริมาณการใช้กระดาษมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดให้มีถังแยกขยะตามจุดต่าง ๆ ภายในและโดยรอบสำนักงาน และวางแผนการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการแยกขยะประเภทต่าง ๆ แก่พนักงานทุกระดับชั้น รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการลดปริมาณการใช้กระดาษ ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดแยกเศษอาหารที่พนักงานรับประทานเหลือในระหว่างวัน โดยได้ทำการจัดแยกออกเพื่อนำไปหมักเป็นปุยและแจกให้พนักงานสำหรับการบำรุงต้นไม้ต่อไป

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ

  • นโยบายเปลี่ยนรถจักยานยนต์เครื่องยนต์สันดาบเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ โดยการสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่จาก Platform ที่ติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่ ซึ่งมีการอัดประจุจากแหล่งพลังงานโซลาร์เซลส์ ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยและพัฒนา Platform ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางพลังงานเพื่อต่อยอดธุรกิจการให้บริการด้านพลังงานของบริษัทฯ ต่อไป
  • การดำเนินมาตรการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ลดการพิมพ์เอกสารและจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์