นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย
ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย
นายเจษฎา พรหมจาต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
นายเจษฎา พรหมจาต
ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์
ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ
นายกิตติรัฐ ทวีลาภ
กรรมการ
นายกิตติรัฐ ทวีลาภ
นายพนิต วิกิตเศรษฐ์
กรรมการอิสระ
นายพนิต วิกิตเศรษฐ์
นายณัฏฐชัย ศิริโก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ
นายณัฏฐชัย ศิริโก
นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ/ กรรมการ
นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ
นางวาสนา นาคถาวร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอำนวยการและบริหารงานทรัพยากรบุคคล/ กรรมการ
นางวาสนา นาคถาวร