สัมผัสความเป็นเลิศด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AIoT) ผสมผสานด้าน AI และ Smart Technology จากทีมผู้เชี่ยวชาญมากว่า 25 ปี

เพื่อตอบสนองความต้องการและยกระดับการใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์

AMR พัฒนาโชลูชั่นและดำเนินธุรกิจด้าน Smart Technology ที่เป็นระบบสารสนเทศ ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบไฟฟ้ากำลังระบบควบคุมทางไกล มากว่า 25 ปี อาธิเช่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการจราจรและรักษาความปลอดภัยระดับเมือง พื้นที่ และอาคารขนาดใหญ่ ระบบบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำและเมือง ระบบบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียของเมือง ระบบไฟฟ้าสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารสำหรับท่อก๊ซธรรมชาติ ระบบบริหารจัดการสถานีไฟฟ้าย่อยอัตโนมัติ เป็นต้น AMR ได้เริ่มต่อยอดเพื่อยกระดับระบบต่างๆ ด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AIOT ที่เป็นการผสมผสานด้าน AI และ Smart Technology เพื่อยกระดับโซลูชั่นของ AMR ให้ตอบสนองความต้องการใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยการนำระบบ AIoT และหุ่นยนต์อัตโนมัติมาประยุคต์ใช้งานเพิ่มขึ้น

1

ระบบบริหารจัดการอาคารอัฉริยะ

AMR มีประสบการณ์และผลงานด้านระบบควบคุมอัตโนมัติหรือระบบ SCADA ซึ่งเป็นที่ยอมรับมากว่า 25 ปี ได้พัฒนาต่อยอดนวัฒกรรมระบบ SCADA นี้ ให้เป็นระบบบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ หรือ BMS ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบและสั่งการระบบย่อยในอาคาร และทำการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ควบคุมสั่งการอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ระบบความปลอดภัยและระบบเข้าอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสิฟท์ ระบบบันไดเลื่อน ระบบปั้มน้ำ ระบบดับเพลิง ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบลานจอดรถ ระบบประจุไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งระบบ BMS นี้จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคารในทุกมิติ ทั้งด้านการประหยัดพลังงานและกำลังบุคลากร ด้านความสะดวกสบาย ด้านการรักษาความปลอดภัย และการซ่อมบำรุงอาคาร

โซลูชันการบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ
โซลูชันการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ
โซลูชันรักษาความปลอดภัย

2

ระบบบริหารจัดการและคลังสินค้าอัจฉริยะ

AMR ซึ่งเป็นผู้ชำนาญระบบ SCADA และระบบ Automation ได้ต่อยอดธุรกิจโดยนำโชลูชันที่ล้ำสมัยด้านคลังสินค้ามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเสมือนจริง (Digital Twin) เพื่อยกระดับการจัดการคลังสินค้าแบบดั้งเดิมให้เป็นคลังสินค้าอัจฉริยะ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านคลังสินค้าด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะลดต้นทุนในทุกมิติ ได้แก่ ลดต้นทุนการบริหารจัดการและบุคลากร ลดความผิดพลาด ลดเวลาดำเนินการ ลดการใช้พื้นที่ส่วนกลาง ลดการใช้พลังงานและใช้พลังงานสะอาดด้วยไฟฟ้าแทนน้ำมัน ซึ่งระบบบริหารจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะนี้จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

โซลูชันการบริหารจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ
โซลูชันหุ่นยนต์อัจฉริยะสำหรับคลังสินค้า

3

ระบบบริหารจัดการน้ำ

AMR ดำเนินธุรกิจขายและบริหารโครงการระบบบริหารจัดการน้ำ หรือระบบ SCADA of Water Management รวมถึงการจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านน้ำของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยมานานกว่า 25 ปี AMR ได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AIoT) และเทคโนโลยีเสมือนจริง (Digital Twin) มาต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ครอบคลุมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งสามารถคาดการณ์และสั่งการที่แม่นยำมากขึ้น การจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพที่มากขึ้นสำหรับการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้าน และเป็นโครงการที่จะต้องมีการดำเนินการโดยภาครัฐอย่างต่อเนื่องและขยายให้ครอบคลุมฟื้นที่ของประเทศเพราะการบริหารจัดการน้ำเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและเมืองอย่างยิ่ง

โซลูชันการบริหารจัดการน้ำท่วมอัจฉริยะ
โซลูชันการบริหารจัดการน้ำเสียอัจฉริยะ
โซลูชันการบริหารจัดการน้ำดิบอัจฉริยะ
ระบบ SCADA สำหรับการบริหารจัดการน้ำ
หน่วยวัดระดับน้ำ

4

ระบบบริหารจัดการระบบไฟฟ้า

AMR ต่อยอดระบบบริหารจัดการระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยแบบดั้งเดิมให้เป็นระบบอัตโนมัติด้วย SCADA ที่สามารถควบคุมการทำงานของสถานีไฟฟ้าย่อยระยะไกลตามเป้าหมายของการไฟฟ้าฯ ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงมากกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ เพื่อการบริหารจัดการระบบไฟฟ้ากำลัง การจัดสรรกำลังคน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้าน เพราะสถานีไฟฟ้าย่อยเหล่านี้คือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและเมืองที่สำคัญยิ่ง

โซลูชันสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยอัจฉริยะ
ระบบ SCADA สำหรับรถไฟฟ้า

5

ระบบด้านความปลอดภัยอัจฉริยะ

AMR มีประสบการณ์เป็นผู้ออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อการรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่สาธารณะของเมืองอย่างต่อเนื่องมากว่า 25 ปี โดยได้ประยุกต์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AoT) ด้าน Image Processing และเทคโนโลยีเสมือนจริง (Digital Twin) มารองรับความต้องการใช้งานด้นจราจรและการเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ การรักษาความปลอดภัยและแจ้งเตือนเพื่อปกป้องทรัพย์สินและบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กล้องวงจรปิดอัจฉริยะสำหรับเมือง
กล้องวงจรปิดอัจฉริยะสำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยของอาคาร
กล้องวงจรปิดอัจฉริยะสำหรับการบริหารจัดการจราจร

ธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

โซลูชันด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งสะอาด เป็นระบบที่ AMR มีประสบบการณ์และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเชื่อมั่นว่าโครงการเหล่านี้ยังคงเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

1

ระบบคมนาคมขนส่งสีเขียว

AMR เป็นบริษัทไทยที่เป็นผู้นำด้านการออกแบบ ติดตั้ง ระบบรถไฟฟ้าสำหรับเมืองในประเทศไทย ในแบบรับดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) เช่น ระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่สำหรับเมือง (MRT) ระบบรถไฟฟ้ารางเบาแบบรางเดี่ยว (Monorail) และแบบ APM และผู้รับจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเดินรถเมล์ด่วนแบบ BRT ผู้ดำเนินการออกแบบติดตั้งระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณเพื่อการเดินรถไฟทางคู่ระหว่างเมือง ซึ่งโครงการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เหล่านี้ จำเป็นต้องทำงานภายใต้มาตรฐานสากลระดับโลกด้านการระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ (Mass Transportation Standard) เช่น RAMS, Rotakin, EMC เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็นระบบงาน

โซลูชันรถไฟฟ้าแบบครบวงจร
โซลูชันรถเมล์แบบครบวงจร
ระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล
ระบบสื่อสารและระบบสารสื่อสารให้ข้อมูลผู้โดยสาร
ระบบจัดการพลังงานสำหรับรถไฟฟ้า
ระบบประตูกั้นชานชาลา
ระบบเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ

2

ระบบขยายและพัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ดำเนินการโครงสร้างขั้นพื้นฐานด้านการขยายโครงข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบจำหน่ายไฟฟ้า ที่เน้นยกระดับประสิทธิภาพและเสถียรภาพของโครงข่ายการจ่ายไฟฟ้าสำหรับเมือง

สถานีไฟฟ้าย่อยอัตโนมัติ
โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าใต้ดิน

3

ระบบโครงสร้างสื่อสารพื้นฐาน

AMR ดำเนินการวางเครือข่ายโครงสร้างสื่อสารหลักที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมากกว่า 25 ปี เพื่อสร้างเสถียรภาพแก่หน่วยงานขนาดใหญ่และประเทศ พร้อมกับประยุกต์การจัดการข้อมลูด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Digital Twin) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของหน่วยงานผู้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

โครงข่ายสายออปติกใยแก้ว
โครงสร้างด้านระบบสื่อสาร

ธุรกิจด้านพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจให้บริการโซลูชันด้านพลังงานทดแทน ด้านยานยนต์ไฟฟ้า และด้านการจัดการรีไซเคิลพลาสติกและขยะชีวมวลจากขยะชุมชน ที่ครอบคลุมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน

1

โครงการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วย Solar Cell และ Smart EZ Application

AMR ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และพัฒนาระบบตรวจสอบและแสดงการใช้ไฟฟ้าจาก Solar Cell ภายใต้แอปพลิเคชัน “Smart EZ” ที่ใช้งานง่าย ตอบสนองความต้องการและเชื่อมโยงระบบต่างๆ

หลังคาโซลาร์
แอปพลิเคชัน Smart EZ

2

แพลตฟอร์ม MaCharge

ให้บริการสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มที่ทันสมัย ภายใต้แบรนด์ “MaCharge” เช่น EV Charger (AC/DC) สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ และแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย เพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการขนส่งที่ยั่งยืน

สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบปกติ(AC Charger) และแบบเร็ว(DC Charger)
สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
แอปพลิเคชัน Smart EZ

3

ธุรกิจการรีไซเคิลพลาสติกเชื้อเพลิงพลังงาน และสารอินทรีย์ปลูกพืชจากการจัดการขยะชุมชน

AMR ได้ศึกษาและเข้าดำเนินการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร ด้วยการจัดสร้างและออกแบบระบบคัดแยกขยะพลาสติกและขยะชีวภาพ เพื่อนำขยะพลาสติกไปรีไซเคิลใหม่ และ/หรือคัดแยกบางส่วนเป็นเชื้อเพลิงพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าขยะ อีกทั้งการคัดแยกขยะชีวภาพไปเป็นสารอินทรีย์สำหรับการปลูกพืช ส่งผลให้สามารถลดปริมาณขยะชุมชนที่ต้องฝังกลบในแต่ละวันได้เป็นจำนวนมาก รวมถึงการนำขยะพลาสติกจากบ่อขยะเก่าที่ฝังกลบไว้มาคัดแยกเพื่อรีไซเคิลและทำเชื้อเพลิงพลังงาน ซึ่งจะแก้ปัญหาขยะล้นเมืองจากขยะใหม่และลดปริมาณขยะจากบ่อขยะเก่าให้ลดลงในอนาคต ส่งผลเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ

เครื่องคัดแยกขยะชุมชน
ระบบควบคุมการคัดแยกขยะชุมชนแบบอัตโนมัติ
บริหารจัดการและซ่อมบำรุงเครื่องคัดแยกขยะชุมชน