บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ

ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

วันที่ คณะกรรมการมีมติ วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ จ่ายปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
(บาท/หุ้น)
รอบผลประกอบการ
28/02/2567 - - งดจ่ายปันผล - 01/01/2566 - 31/12/2566
23/02/2566 09/05/2566 25/05/2566 เงินปันผล 0.05 01/01/2565 - 31/12/2565
25/02/2565 09/05/2565 25/05/2565 เงินปันผล 0.08 01/01/2564 - 31/12/2564
16/08/2564 30/08/2564 15/09/2564 เงินปันผล 0.08 01/01/2564 - 30/06/2564