AMR พัฒนา ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมแบบครบวงจร

โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด ทั้งแบบ B2B และ B2C ได้แก่

สถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า
สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่
ผลิตภัณฑ์สำหรับโซลาร์เซลล์
แพลตฟอร์มการบริหารจัดการน้ำเสีย