AMR - Make The Future Happen”

ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และจำหน่าย (Total System Integration) ที่มุ่งเนันการสร้าง Eco-Connect Innovations ด้วยการบุกเบิกการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ (Smart ICT & AIoT) เพื่อเสริมศักยภาพการบริหารจัดการของภาครัฐ และภาคเอกชน

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์

AMR ดำเนินธุรกิจออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ซ่อมบำรุงแบบครบวงจร (Turnkey Solution) ที่เป็นโซลูชันด้านเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบควบคุมทางไกล นานกว่า 25 ปี ทำให้ AMR เป็นบริษัทที่มีรากฐานด้าน Smart Technology อย่างยาวนาน สามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีอนาคตด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AIoT) หรือ AI และ IoT เพื่อยกระดับระบบต่าง ๆ ที่หน่วยงานใช้งานในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น หรือจัดหาระบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ อย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งด้านการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ แบบเบ็ดเสร็จและตอบโจทย์การใช้งานอย่างชัดเจน และ AMR ยังพร้อมด้วยทีมงานบริการช่อมบำรุงที่มีความรู้ ความชำนาญ และตอบสนองความต้องการที่รวดเร็วอีกด้วย

ธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านคมนาคมสีเขียว

จากการที่ AMR เป็นผู้ชำนาญด้าน Smart Technology จึงได้นำองค์ความรู้มาต่อยอดในการออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการซ่อมบำรุงธุรกิจด้านคมนาคมสะอาดที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ระบบเดินรถไฟฟ้าในเมืองสายหลักในกรุงเทพมหานครมากกว่า 4 สาย และระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณเพื่อการเดินรถไฟโครงการรถไฟรางคู่ในประเทศไทยระยะทางกว่า 500 กิโลเมตร และระบบเดินรถเมล์ด่วน (BRT) ในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น จากประสบการณ์และความสำเร็จที่ผ่านมา AMR ได้ขยายขอบเขตงานเพื่อรองรับ โครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยมุ่งเน้นต่อยอดธุรกิจ โครงการที่ใช้พื้นฐานความรู้ด้าน Smart Technology และ AIoT

ธุรกิจด้านพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม

AMR ได้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ได้แก่ การรับจ้าง และบริหารโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยโชลาร์เซลล์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการโซลูชันระบบอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเชิงการใช้พลังงานสะอาด และสร้างรายได้จากกิจกรรมการขายโครงการและหรือรายได้ประจำจากการให้บริการแบบสัญญาระยะยาว AMR ได้เริ่มศึกษาและมีเป้าหมายขยายธุรกิจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาชยะชุมชนลันเมือง โดยพัฒนาระบบและกระบวนการจากพื้นฐานความรู้ด้าน AIoT วิศวกรรมเครื่องกล และการบริหารจัดการ มาต่อยอดร่วมกับพันธมิตรที่มีประสบกรณ์และเป็นผู้ได้รับสัญญาดำเนินการด้านการคัดแยกและบริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อการรีไซเคิลอย่างได้ผลมาแล้ว

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน

บริษัท เอเอส มาชาร์จ จำกัด
บริการให้เช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ พร้อมแอปพลิเคชัน
บริษัท ยู เอเลเม้นท์ จำกัด
จัดหาและจัดจำหน่ายน้ำดิบให้แก่นิคมอุตสาหกรรม

ลักษณะสินค้าและบริการ

ส่วนหนึ่งของลูกค้าเรา

การคมนาคมในเมือง
โครงข่ายการสื่อสาร
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบคลาวด์
พลังงานและระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน