บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบพร้อมติดตั้งและเชื่อมต่อระบบแบบเบ็ดเสร็จ (SI) ประกอบด้วยระบบไอทีโซลูชั่น ระบบสื่อสารขนาดใหญ่ ระบบควบคุมระยะไกลอัจฉริยะ ระบบไฟฟ้ากำลัง ซึ่งส่วนมากจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นงานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เมือง อาคารขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนงานโครงการด้านระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งรถไฟฟ้า เป็นต้น พร้อมกับการให้บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ โดยมีทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญพร้อมดำเนินการออกแบบ จัดหา และติดตั้งเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีขั้นสูงแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One-Stop Service ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ

โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมและผู้ให้บริการในด้านระบบงานวิศวกรรม System Integration (SI) แบบครบวงจร ทั้งในด้านเทคโนโลยีคมนาคมขนส่ง พลังงาน เมืองอัจฉริยะ และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2578

พันธกิจ

  • ออกแบบ ติดตั้ง และเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีหลายสาขาแบบเบ็ดเสร็จพร้อมให้บริการหลังการขาย และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาแบบครบวงจร ในด้านระบบคมนาคมและระบบที่เกี่ยวข้อง ระบบสื่อสารขนาดใหญ่และโครงข่ายไอซีที ระบบไฟฟ้าและการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้า ระบบผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน และการอนุรักษ์พลังงาน ระบบอัจฉริยะสำหรับเมืองและสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ ระบบควบคุมระยะไกล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
  • ให้บริการด้านคมนาคมเพื่อการขนส่งมวลชน การขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยว
  • ให้บริการด้านการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน และด้านสาธารณูปโภค ที่สอดคล้องและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อพัฒนาการใช้พลังงานสะอาดสำหรับการผลิตไฟฟ้าและการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการคมนาคม เมือง และรักษาสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

มกราคม

รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการทำคุณประโยชน์ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านยานยนต์ไฟฟ้า และประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเครือข่ายอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา สาขาเทคนิคเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

กุมภาพันธ์

"มาชาร์จ" (MaCharge) แพลตฟอร์ม เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Bangkok EV Expo 2023 "มหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า และพลังงานทางเลือก" เพื่อผู้ประกอบการสำหรับบริหารจัดการข้อมูลการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่

มีนาคม

ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์รูฟท็อป) กับโรงเรียนในเครือพระหฤทัย จำนวนประมาณ 2 เมกะวัตต์ อายุสัญญา 20 ปี โดยเซ็นสัญญาทั้งหมด 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง และโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

เมษายน

ร่วมสนับสนุน “เมาไม่ขับ สงกรานต์ ปี 66” ส่งมอบหลอดเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์กว่า 5,000 ชิ้น สนับสนุนตำรวจภูธร ภาค 2

พฤษภาคม

ลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ยู เอเลเม้นท์ จำกัด (UE) จำนวนไม่เกิน 980,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 124 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท) หรือคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 121.52 ล้านบาท สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพื่อการจัดจำหน่ายน้ำดิบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในเขต EEC

มิถุนายน

จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท เอเอส มาชาร์จ จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับ บริษัท ซัสโก้ บียอนด์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่

กรกฎาคม

เริ่มให้บริการให้เช่า EV Bike พร้อมสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านบริษัทย่อย "เอเอส มาชาร์จ" ด้วยจำนวนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 40 คัน และสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่จำนวน 9 ตู้

ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บริษัท พาโนว่า จำกัด เพื่อศึกษาและเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยะชุมชน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยระยะแรก บริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการคัดแยกขยะให้แก่พาโนว่า กำลังการคัดแยกขยะสูงสุดวันละ 1,200 ตัน มูลค่ารวมกว่า 125 ล้านบาท

สิงหาคม

ร่วมงาน "ASEAN Sustainable Energy Week" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ MaCharge AC และ DC Charger ซึ่งเป็นสถานีชาร์จรถไฟฟ้าพร้อมกับนำผลิตภัณฑ์มานำเสนออีกมากมายภายในงาน อาทิเช่น MaCharge battery swapping station, Solar, Energy Management System และ SmartEZ app เป็นต้น

กันยายน

"เอเอส มาชาร์จ" บริษัทย่อยและเป็นผู้ให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านเกณฑ์ "โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน" หรือ Sustainable Tourism Acceleration Rating STAR "ดาวแห่งความยั่งยืน" ระดับ 5 ดาว

ร่วมงาน "NOVA BUILD EXPO 2023" นำเสนอผลิตภัณฑ์ระบบบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ หรือ BMS เป็นระบบที่เกิดจากการบูรณาการระบบ AI + IOT + BIM + CMMS และ Digital Twin เข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดูแลอาคารครบวงจร ตอบโจทย์ตลาดกลุ่มบริหารจัดการอาคาร

พฤศจิกายน

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาธุรกิจ โดยนำหุ่นยนต์ทำความสะอาด และบริการมาประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างนวัตกรรมที่ทำงานบนเทคโนโลยีโลกเสมือนดิจิทัลอัจฉริยะ กับกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ โรงงาน คลังสินค้าร่วมกับ บริษัท บอทท์ลิงก์ จำกัด (BOTLINK)

มกราคม

ลงนามสัญญาว่าจ้างงานเปลี่ยนระบบสายไฟลงดินส่วนต่อขยายรถไฟสายสีเขียว

กุมภาพันธ์

ลงนามสัญญาติดตั้งท่อใต้ดินและวางเคเบิลใยแก้ว เส้นทาง สตูล-หาดใหญ่ ระยะทางรวม 202 กิโลเมตร มูลค่า 132 ล้านบาท

มีนาคม

ลงนามสัญญาว่าจ้างงานเปลี่ยนระบบสายไฟลงดินส่วนต่อขยายรถไฟสายสีเขียว มูลค่า 216 ล้านบาท

เมษายน

ลงนามสัญญาว่าจ้างงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในโครงการพัฒนาสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ 3 สถานี จำนวน 9 ตู้

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในสายอาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง จำนวน 15 ทุน ภายใต้โครงการ "ปั้นช่าง สร้างชาติ"

สิงหาคม

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี่ เซอร์วิส จำกัด พิจารณาแนวทางการร่วมทุนในธุรกิจโครงการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและเพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติก

ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AJA) ศึกษาและพัฒนาธุรกิจในการทำ "MaCharge Platform" สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike)

กันยายน

อนุมัติดำเนินการซื้อหุ้นคืนวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทโดยเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 10 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.67% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

พฤศจิกายน

ลงนามสัญญาว่าจ้างงานเปลี่ยนระบบสายไฟลงดินส่วนต่อขยายรถไฟสายสีม่วง มูลค่า 351 ล้านบาท

ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บริษัท อีสเทิร์น โปร วอเตอร์ซัพพลาย จำกัด (EPW) เพื่อดำเนินการจัดจำหน่ายน้ำดิบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC

ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บริษัท เทอราวัตต์ เอสพี จำกัด (TSP) ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้น 75% เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

ธันวาคม

ลงนามสัญญาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 1 ตามงบประมาณลงทุนประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รายการที่ 2 (กลุ่มที่ 2) ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า มูลค่า 87 ล้านบาท

ลงนามความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทศบาลเมืองป่าตอง บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จำกัด กฎบัตรสุขภาพ และสมาคมการผังเมืองไทย เพื่อพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองเขียวอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวและด้านคมนาคมขนส่งเขียว

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)

แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 75 ล้านบาท จาก 225 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น และอนุมัติให้มีการจัดสรรหุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering:IPO) เป็นจำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก (First Trading Day)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง" เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 7 ภาคีเครือข่ายรวม 72 หน่วยงาน ในการสนับสนุนส่งเสริมและใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบรางในด้านต่าง ๆ

ได้รับการคัดเลือกจาก FTSE SET Index เข้าคำนวณในกลุ่ม Small Cap ซึ่งเป็นดัชนีหลักทรัพย์ระดับนานาชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564

ลงนามสัญญาจ้าง โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถนนสุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 81 – ซอยแบริ่ง) ส่วนที่ 1 (งานโยธาและงานไฟฟ้า)

เปิดตัวตู้สับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สนับสนุนนโยบาย EGAT Carbon Neutrality เพื่อลดปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 จากภาคขนส่ง

ร่วมมือกับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พัฒนาธุรกิจรถไฟฟ้าระบบราง ขานรับนโยบายรัฐพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย

ร่วมมือกับบริษัท ไอทีเซค (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อพัฒนาธุรกิจไซเบอร์ซิเคียวริตี้ของประเทศไทยให้เติบโตและมั่นคงมีมาตรฐานระดับสากล

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ให้แก่ภาคการเกษตรและสังคมดิจิทัล

ร่วมมือกับสมาคมไทยซับคอน และบริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรส ซิ่ง จำกัด ในการพัฒนาโครงการระบบตัวรถไฟฟ้าขนาดรอง (Feeder Line) ผลักดัน Thai Team พัฒนารถไฟฟ้าระบบรางโดยคนไทย เพื่อคนไทย

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 125 ล้านบาท จาก 100 ล้านบาทเป็น 225 ล้านบาท

ลงนามในสัญญาจ้างออกแบบและติดตั้งระบบ SCADA, Power rail และ Building Service สำหรับระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง

ออกแบบติดตั้งและบริหารงานระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จ ให้กับโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง สถานีกรุงธนบุรี - สถานีคลองสาน ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการรถไฟฟ้าแบบไร้คนขับ (Automatic Passenger Mover: APM)

ร่วมลงทุนในบริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด (RTC) ด้วยสัดส่วนร้อยละ 10 เพื่อพัฒนาธุรกิจให้บริการเดินรถขนส่งมวลชนสายรอง (Feeder Line) เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสายหลักในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดเชียงใหม่

พัฒนาระบบเส้นทางการเดินรถแบบปรับเปลี่ยนข้อความและภาพอัตโนมัติ (Digital Route Map System: DRMS) และนำไปแสดงในงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีการขนส่งทางรถไฟ InnoTrans ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ซึ่งปัจจุบันติดตั้งใช้งานจริงบนรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ BRT

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

ออกแบบและติดตั้งระบบ E&M โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายสายใต้ สถานีแบริ่ง - สถานีเคหะฯ จำนวน 9 สถานี และสายเหนือ สถานีหมอชิต - สถานีคูคต จำนวน 16 สถานี และระบบศูนย์ซ่อมบำรุง จำนวน 2 แห่ง (ภายใต้กิจการร่วมค้า)

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท

พัฒนาระบบตรวจวัดและคาดการณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้กับกรมชลประทาน และระบบบริหารจัดการน้ำสำหรับกรุงเทพมหานคร

เป็นบริษัทสัญชาติไทยรายแรกที่ได้รับงานออกแบบและติดตั้งโครงข่ายระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าให้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 27 สถานี และเปลี่ยนชุดระบบอาณัติสัญญาณในรถไฟฟ้า 24 ขบวน

ออกแบบติดตั้งระบบโครงข่ายสื่อสารหลัก (Backbone Network) จำนวน 42 สถานี ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย

พัฒนาระบบสืบค้นและบริการฐานข้อมูลกฎหมาย ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พัฒนาระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ TOU จำนวน 20,000 เครื่อง ให้กับการไฟฟ้านครหลวง

จัดตั้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรม ออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชั่น (System Integrator: SI)