การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ฉบับรูปเล่ม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
รายงานประจำปี 2566 (One Report) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
นิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
ข้อปฎิบัติและเอกสารเพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (กรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น ผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13
รายละเอียดของกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14
ขั้นตอนการใช้ QR Code
สิ่งที่ส่งมาด้วย 15
ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
การเสนอระเบียบวาระการประชุมประจำปี 2567
นโยบายหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
นโยบายหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม