โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาง สุชาดา มงคลดี 76,930,200 12.82
2. นาย อังสุรัสมิ์ อารีกุล 52,348,200 8.72
3. นาย มารุต ศิริโก 30,050,400 5.01
4. น.ส. ญาณิดา อารีกุล 25,950,800 4.33
5. นาง ฆรณี อารีกุล 25,950,400 4.33
6. นาย ชุติพาสน์ อารีกุล 25,950,400 4.33
7. นาง สัจจมณี ศิริโก 22,510,000 3.75
8. นาง พรพรรณ์ สมบูรณ์ 20,370,400 3.40
9. นาย วิศิษฐ์ สมบูรณ์ 19,600,000 3.27
10. นาย ชาญ นุกูลวุฒิโอภาส 17,203,100 2.87