ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM
ณ วันที่ 15 มี.ค. 2567
5,508
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
99.96
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 15 มี.ค. 2567
5,328
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
42.56
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567 สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นางสุชาดา มงคลดี 76,930,200 12.82
2. นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล 52,348,200 8.72
3. บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด 51,662,500 8.61
4. นายณัฏฐชัย ศิริโก 30,102,600 5.02
5. นางสัจจมณี ศิริโก 22,551,000 3.76
6. นางพรพรรณ์ สมบูรณ์ 20,370,400 3.40
7. น.ส. ญาณิดา อารีกุล 19,463,800 3.24
8. นางฆรณี อารีกุล 19,463,400 3.24
9. นายวิศิษฐ์ สมบูรณ์ 17,720,000 2.95
10. นายชาญ นุกูลวุฒิโอภาส 15,932,400 2.66
11. นายสุนิพนธ์ พัชรครุกานนท์ 10,600,000 1.77
12. นางศิริเพ็ญ นิติสุนทรางกูร 10,000,000 1.67
13. บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) 9,290,000 1.55
14. นายเชาวนิจ ธนวงศ์วิบูลย์ 7,908,900 1.32
15.นายธีรพล สินไชย 7,840,000 1.31
16. นางพรทิพย์ ธนวงศ์วิบูลย์ 7,093,000 1.18
17. นายปฐมฤกษ์ เสนทอง 6,881,500 1.15
18. น.ส. สุชานาฏ นิติสุนทรางกูร 6,110,600 1.02
19. นายวิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร 5,389,400 0.90
20. นายประเสริฐ ลิ้มวิริยะเลิศ 4,620,000 0.77
21. น.ส. อรทัย เศรษฐีวรรณ 4,150,000 0.69
22. นายพรศักดิ์ รัตนเลิศไพบูลย์ 3,750,000 0.63
23. น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี 3,250,000 0.54
24. นางธัญสร ณ พัทลุง 3,010,100 0.50