โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาง สุชาดา มงคลดี 77,029,200 12.84
2. นาย อังสุรัสมิ์ อารีกุล 53,799,600 8.97
3. นาย มารุต ศิริโก 29,800,400 4.97
4. นาย ชุติพาสน์ อารีกุล 29,000,000 4.83
5. นาง ฆรณี อารีกุล 29,000,000 4.83
6. นางสาว ญาณิดา อารีกุล 29,000,000 4.83
7. นาง สัจจมณี ศิริโก 22,500,000 3.75
8. นาง พรพรรณ์ สมบูรณ์ 20,370,400 3.40
9. นาง จิตติมา ลิขิตเจริญพันธ์ 19,591,600 3.27
10. นาย วิศิษฐ์ สมบูรณ์ 19,300,000 3.22