ในปีที่ผ่านมา AMR ได้จัดโครงสร้างแนวธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจด้าน Smart Technology, Internet of Things และ ICT 2) ธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมอัจฉริยะ และ 3) ธุรกิจด้านพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตแบบองค์รวมของ AMR ต่อไป
นายณัฏฐชัย ศิริโก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2566 เป็นปีที่ AMR ประสบปัญหาในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะความไม่แน่นอนและความผันผวนทางเศรษฐกิจอย่างมาก และเป็นปีที่ AMR ปรับตัวในเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างความสำเร็จของ AMR ในอนาคต ในฐานะบริษัทด้านวิศวกรรมแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Total System Integration ในประเทศไทย ที่มุ่งมั่นต่อยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงที่ต้องปรับตัวให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการเข้ามาของผู้ประกอบธุรกิจข้ามชาติที่มีทั้งองค์ความรู้และเงินทุนขนาดใหญ่

การดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมเหมือนที่ผ่านมา จะไม่ทำให้ AMR อยู่ได้ AMR จึงมุ่งปรับตัวจากบริษัทด้าน System Integrator เป็นผู้ให้บริการที่นำ Smart Technology เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจของ AMR ให้สอดรับกับกระแสของโลกในอนาคต ในปีที่ผ่านมา AMR ได้จัดโครงสร้างแนวธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจด้าน Smart Technology, Internet of Things และ ICT 2) ธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมอัจฉริยะ และ 3) ธุรกิจด้านพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตแบบองค์รวมของ AMR ต่อไป

ในปีที่ผ่านมา AMR แม้ว่าจะผ่านช่วงของการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ไปแล้ว ด้านธุรกิจก็ยังส่งผลกระทบหลังการระบาดของโควิค-19 จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว การแข่งขันทางธุรกิจและการเร่งดำเนินการส่งมอบงานที่ล้าช้าจากช่วงการระบาดของโควิค-19 จึงเกิดการขาดแคลนทั้งวัสดุ แรงงาน ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นมาก รวมถึงผู้ประกอบการหลายรายขาดศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยลบที่ส่งผลต่อ AMR ทั้งทางตรงและทางอ้อมจึงต้องเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ผมและคณะผู้บริหารของ AMR ตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้น ในปีที่ผ่านมา พร้อมกับดำเนินการแก้ไขและทวบทวนผลที่เกิดขึ้น พร้อมกับวางกรอบการดำเนินงานโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากการที่ AMR เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน System Integration ด้าน IOT และ ICT ที่เป็นงานโครงการและหรือให้บริษัทซ่อมบำรุงแบบปีต่อปี มากว่า 25 ปี เพื่อให้เกิดช่องทางรายได้ประจำที่ทำให้ AMR มีความมั่นคงของรายได้มากขึ้น ในปี 2566 จึงลงทุนและขยายธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำจากธุรกิจใหม่

อย่างไรก็ดี จากมูลค่างานหรือ Backlog ที่มีอยู่ในมือในปัจจุบันมูลค่ามากกว่า 2,000 ล้านบาท และงานที่จะเพิ่มเติมเข้ามาในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และการได้รับความร่วมมือที่ดีจากพันธมิตรทางธุรกิจและสถาบันการเงินที่ช่วยกันผลักดันให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจว่า AMR ยังคงสร้างรายได้ให้สูงเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อๆ ไป

ในนามของคณะผู้บริหาร ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนอย่างยิ่งที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนที่พร้อมใจกันร่วมแรงร่วมใจและทุ่มเทให้กับ AMR ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร พนักงาน บุคลากร พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า สถาบันการเงินรวมถึงลูกค้าต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ผมและคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของ AMR ทุกคนยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงด้วยความระมัดระวังและเพื่อให้ทุกท่านยังคงมั่นใจว่า AMR ยังคงอยู่ในเส้นทางการเติบโตและความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อเนื่องตลอดไป

นายณัฏฐชัย ศิริโก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร