งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2567
เอกสารนำเสนอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เว็บแคสต์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
แบบ 56-1 One Report ปี 2566
งบการเงิน
ประจำปี 2566
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2566
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
แบบ 56-1 One Report ปี 2565
งบการเงิน
ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 3/2565
ไตรมาสที่ 2/2565
ไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 3/2565
ไตรมาสที่ 2/2565
ไตรมาสที่ 1/2565
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565