THE POWER
OF SYSTEM INTEGRATION

เพราะ เรา...เอเอ็มอาร์ เอเซีย เชื่อว่าเทคโนโลยีที่ถือกำเนิดในปัจจุบันคือสิ่งที่จะกำหนดชีวิตในอนาคต

เป็นผู้นําด้านวิศวกรรมแบบครบวงจรด้านคมนาคม สิ่งแวดล้อม และเมืองอัจฉริยะเพื่อพัฒนาศักยภาพของเมืองและทําให้คุณภาพชีวิตของคนในเมืองดีขึ้นพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

มุ่งเน้นการเป็นบริษัทวิศวกรรมชั้นนําของประเทศใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ มาบูรณาการ ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวมพร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีและการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

MAKE THE FUTURE HAPPEN

ธุรกิจของเรา

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบระบบทางวิศวกรรม (System Integrator) ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างรากฐานของความก้าวหน้าของสังคมและอนาคตของประเทศ

ธุรกิจของเรา
งานให้บริการวางระบบ

การให้บริการด้าน SI แบบครบวงจร ครอบคลุมงานวางระบบคมนาคมขนส่ง, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย และระบบโซลูชั่นเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะ

งานให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง

การให้บริการเข้าไปแก้ไขหลังการเกิดข้อบกพร่องหรือเกิดการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชั่น

บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชั่น ทั้งในรูปแบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software)

มุมนักลงทุนสัมพันธ์

SET : AMR
4.12 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.02 (-0.48%)
แบบ 56-1 One Report ปี 2564
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
งบการเงินไตรมาส 3/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2565

ข่าวสารล่าสุด