นอกจากความท้าทายด้านการแข่งขันและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว วิกฤตการณ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) เร่งพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเสริมศักยภาพในการแข่งขันอย่างไม่หยุดนิ่ง จนสามารถนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เป็นผลสำเร็จในปี 2564 ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันตลอดจนโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีอนาคตที่ตอบสนองการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งปัจจุบันและในอนาคต ผมและพนักงานของเอเอ็มอาร์ทุกคนมุ่งมั่นที่จะต่อยอดการเป็นผู้นำการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรมแบบครบวงจร โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและพลังงานสะอาดของประเทศไทยและขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศในอนาคต เพื่อสร้างศักยภาพในการเติบโตบนเส้นทางธุรกิจในระยะยาวสอดรับกับแนวโน้มอนาคต ด้วยการพัฒนานวัตกรรมและโครงการด้านระบบอัตโนมัติ ด้านพลังงานสะอาด ด้านระบบสาธารณูปโภค ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านเมืองและระบบขนส่งอัจฉริยะ ที่ทำงานอยู่บนเทคโนโลยีโลกเสมือนดิจิทัล (Digital Twin) รวมถึงการผลักดันการลงทุนที่ตอบรับการขยายตัวทางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในทุกด้าน ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของเอเอ็มอาร์เติบโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน เมือง และประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ มีการบริหารความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้ดีที่สุดตลอดไป

มารุต ศิริโก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)