ปี 2566 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปถือเป็นปีที่ท้าทายมาก สำหรับบริษัท เอเอ็มอาร์เอเชีย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเราได้เข้าร่วมประมูลในธุรกิจใหม่ ๆ หลายโครงการ อาทิ งานระบบบริหารจัดการอาคาร งานย้ายระบบสายไฟฟ้าอากาศลงใต้ดิน
นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย
ประธานกรรมการ

ปี 2566 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปถือเป็นปีที่ท้าทายมาก สำหรับบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเราได้เข้าร่วมประมูลในธุรกิจใหม่ ๆ หลายโครงการ อาทิ งานระบบบริหารจัดการอาคาร งานย้ายระบบสายไฟฟ้าอากาศลงใต้ดิน ในขณะที่อุตสาหกรรมเหล่านี้ คู่ค้าของบริษัทฯ ล้วนประสบปัญหาทั้งจากผลการดำเนินงานและสภาพคล่องจากกระแสเงินสดตึงตัวในภาวะดอกเบี้ยสูง อีกทั้งวัสดุก่อสร้างก็มีราคาสูงขึ้นมากตลอดระยะเวลาของโครงการ ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงกว่าราคาที่ประมาณการไว้​

บริษัทฯ ไม่เคยเผชิญปัญหาและประสบการณ์เช่นนี้มาก่อน จึงเป็นเรื่องท้าทายที่บริษัทฯ ยังสามารถคงระดับการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมส่งมอบทั้งงานพัฒนาระบบและงานโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ทีมงานได้รับความเชื่อถือ และคำชมเชยจากทั้งลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย​

ผมขอให้ปี 2566 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป เป็นปีแห่งการสั่งสมประสบการณ์ทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเป็นบทเรียนและแนวทางในการดำเนินงานในอนาคต

ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป ในนามของบริษัทฯ ผมขอน้อมรับทุกกำลังใจ ทั้งจากลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ที่ให้การสนับสนุน ความร่วมมือ และข้อเสนอแนะกับบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา อันจะเป็นแรงผลักดันและหนุนนำให้ทุกองคาพยพของบริษัทฯ ได้ทุ่มเทศักยภาพและสร้างสรรค์ผลงานอันจะนำไปสู่ผลกำไรที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต​

นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย
ประธานกรรมการบริษัท​