การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ฉบับรูปเล่ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 One Report (รายงานประจำปี 2564) ของบริษัทฯ และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นิยามของกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 วัตถุประสงค์ ที่เสนอเพิ่มเติม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อปฏิบัติและเอกสารเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการคร่าว ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 ขั้นตอนการใช้ QR Code
สิ่งที่ส่งมาด้วย 15 ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 16 แบบฟอร์มลงทะเบียน (มีบาร์โค้ด และ QR Code) บรรจุในซองที่ผู้ถือหุ้นได้รับทางไปรษณีย์
Minutes the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
Minutes the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
Annual General Meeting 2022
Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (entire book)
Letter of Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
Enclosure 1 Copy of the Minutes of the 2021 General Meeting of Shareholders
Enclosure 2 2021 AMR Asia PCL. Annual Report and 2021 Financial Statement ended 31 December 2021 (QR Code form)
Enclosure 3 Profiles and working experiences of candidates proposed to replace retired Directors
Enclosure 4 Definition of the independent director
Enclosure 5 External Auditors' Profiles
Enclosure 6 Proposed Additional Objectives
Enclosure 7 Articles of Association of the Company with respect to the shareholders’ meeting
Enclosure 8 Guidelines for attending the E-AGM
Enclosure 9 Registration form to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022 through Electronic Media
Enclosure 10 Proxy Form A
Enclosure 11 Proxy Form B
Enclosure 12 Proxy Form C
Enclosure 13 Profiles of independent director for appointment as proxy by the shareholders
Enclosure 14 Instruction for using QR Code
Enclosure 15 Notice on the protection of personal information
Enclosure 16 Registration Form with Barcode and QR Code (in shareholders' parcel) via post mail