ตำแหน่งงานว่าง

Sales Engineer (2 อัตรา)

รายละเอียด

Role and Area responsibilities:

 • รับความต้องการจากลูกค้าหรือผู้บริหารเพื่อดำเนินการกระจายงานให้กลุ่มวิศวกรที่สนับสนุนโครงการ และติดตามงาน
  • ทำแผน และกำหนดแผนการทำงาน รวมถึงกระจายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเวลาในการเสนอราคากับลูกค้า
  • ติดตามงานและรายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชา และกลุ่มวิศวกรที่สนับสนุนการทำเอกสารของโครงการ เพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหา
 • เตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการนำเสนอ(Presentation) รายละเอียดภาพรวมของโครงการรถไฟฟ้า หรือโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงเก็บข้อมูลที่ได้รับจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการนั้นๆ
  • เก็บฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการในช่วงเสนอราคา (Bidding Phase) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการขาย
  • มีฐานข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับผิดชอบที่ครบถ้วน และถูกต้อง
  • เตรียมข้อมูลและทำ Presentation เพื่อสนับสนุนการขายหรือดำเนินการโครงการ
 • ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการขายโครงการ
  • เก็บ Report and Status จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนงานขาย
 • วิเคราะห์ต้นทุนและจัดทำราคา รวมถึงจัดการเอกสารเพื่อดำเนินการในช่วงเสนอราคา (Bidding Phase)
  • นำข้อมูลและเอกสารต้นทุนของโครงการ มารวบรวมและจัดเตรียม Pricing Schedule
  • จัดทำใบเสนอราคาที่นำเสนอไปยังลูกค้า
  • ทำ Cash Flow เบื้องต้นสำหรับสนับสนุนการขายและการบริหารงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นรายงาน Cash Flow เบื้องต้นของโครงการ
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และหาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่บริษัทจะเข้าร่วมเสนอราคา
  • เก็บข้อมูลข่าวต่างๆในแต่ละโครงการจากลูกค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการขายโครงการที่บริษัทจะเข้าร่วมเสนอราคา

Qualifications and education requirements:

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีทางด้านงานขาย หรือสนับสนุนงานขาย ในงานสื่อสาร หรืองานที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้าหรือ โครงการขนาดใหญ่

Preferred skills:

 • สามารถใช้ MS-Office Word, Excel, PowerPoint ได้อย่างดี
 • สามารถสื่อสารพูด และเขียนภาษาอังกฤษในระดับทำงานได้
 • สามารถจัดเก็บเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบ
 • มีความอยากเรียนรู้ และอดทนต่อแรงกดดันในการทำงาน
 • สามารถอ่าน cash flow ได้
สมัครงาน

System Administrator (1 อัตรา)

รายละเอียด

Role and Area responsibilities

 • รับทราบแผนงานของโครงการ และเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อการปรับแผนงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์
 • ดูแลและจัดการ Server, OS และ Database ในแต่ละโครงการ
 • ศึกษาเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ที่ที่ใช้ในการจัดการ Server ,OS และ Database
 • ติดตั้งและทำการ Configuration Server ให้สามารถใช้งานได้ในแต่ละงาน ทั้ง Server Test และ Server Production
 • ติดตั้งและทำการ Configuration OS พร้อมทั้งติดตั้ง feature ต่างๆ บน OS ให้สามารถใช้งานได้ในแต่ละงานตามความเหมาะสม
 • ติดตั้งและทำการ Configuration และ Tuning Database ในกรณีที่งานต้องใช้ Database
 • ทำการ configuration cloud และ Virtual Machine (VM)
 • ทำ Preventive maintenance server ให้ server สามารถทำงานได้ในระยะยาว
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications and education requirements:

 • สามารถ Code ในภาษาหลักภาษาใดภาษาหนึ่ง และสามารถทำความเข้าใจ Code ได้ในภาษา Programming อื่นๆ
 • ความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหาและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นและทำผู้ร่วมงานอื่นได้
 • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้าน Computer Engineering, Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ มีประสบการณ์งานไม่น้อยกว่า 1 ปี
สมัครงาน

Software Engineer (3 อัตรา)

รายละเอียด

level of authorities:

 • พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาที่เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละงาน
 • รับทราบแผนงานของโครงการ และเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อการปรับแผนงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์
 • ศึกษาเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในแต่ละงาน
 • พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับเอกสารการออกแบบระบบ และถูกต้องตามขอบเขตงาน
 • แก้ไขโปรแกรม ให้สอดคล้องกับเอกสารการออกแบบกรณีที่มี bug หรือ change จากลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาที่เกี่ยวข้องในแต่ละระบบที่ทำการพัฒนา
 • ร่วมออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
 • ทำ Unit Test และแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องก่อนส่งให้ Tester
 • ติดตั้ง และทำการ Configuration program ที่ทำการพัฒนา พร้อมทั้งสามารถแก้ไขได้ กรณีโปรแกรมทำงานผิดปกติ
 • ทำการ test program เบื้องต้นเมื่อทำการติดตั้งเสร็จ

Role and Area responsibilities

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา ที่เกี่ยวข้องกับ IT, Computer Science หรือมี Passion ที่อยากพัฒนาโปรแกรม

Qualifications and education requirements:

 • สามารถ Code ในภาษาหลักภาษาใดภาษาหนึ่ง และสามารถทำความเข้าใจ Code ได้ในภาษา Programming อื่นๆ
 • ความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหาและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นและทำผู้ร่วมงานอื่นได้
สมัครงาน

Tester (1 อัตรา)

รายละเอียด

Role and Area responsibilities

 • ศึกษาเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทดสอบ ซอฟต์แวร์ในแต่ละโครงการ
 • คิดวิเคราะห์กระบวนการทำงานของซอฟแวร์ที่ต้องการทดสอบในแต่ละโครงการ
 • จัดทำ Test Plans และTest Case จากเอกสาร Design (FDSD) ที่ได้รับจาก SA
 • เมื่อพบจุดบกพร่องในระบบ ทำการบันทึกลง bug tracking tool และทำการประสานงานกับ Developer เพื่อแก้ไข
 • ตรวจสอบ bug ที่ได้รับการแก้ไขจากทีม Developer พร้อมทั้งอัพเดตรายงานสรุปผลการทดสอบ
 • ปฏิบัติงานให้ตรงตามเวลาแผนงานของโครงการ
 • ร่วมกับ SA จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

Qualifications and education requirements

 • มีความสามารถในการใช้ SQL statement, CSS, Java Script
 • มีความละเอียดรอบคอบในการควบคุมคุณภาพของซอฟแวร์ที่จะปล่อยให้ผู้ใช้ใช้งานจริง
 • สามารถทำเอกสาร Test Case, Test Script ได้
 • มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่องานสูง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้าน computer engineering, computer science หรือ ที่เกี่ยวข้อง หรือ มีประสบการณ์งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

PREFERRED SKILLS:

 • มีความรู้ความเข้าใจลักษณะและกระบวนการของการ Test Program สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และทดสอบโปรแกรมได้
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เรียนรู้ พัฒนา สามารถสื่อสารกับผู้อื่นและทำงานร่วมกันในทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การด้านทดสอบระบบ Software, การออกแบบ Test Case และขั้นตอนกระบวนการต่างๆในการทดสอบระบบ สามารถเขียน Test Plan และ Test Case ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ COMMAND SQL เช่น SELECT เพื่อตรวจสอบข้อมูลการ TEST ได้
 • สามารถใช้เครื่องมือ Microsoft Office เช่น Word และ Excel ได้
สมัครงาน

Technician (หลายอัตรา)

รายละเอียด

ROLE AND AREA RESPONSIBILITIES

 1. งานด้านซ่อมบำรุงรักษาระบบเชิงป้องกัน (PREVENTIVE MAINTENANCE) ของระบบที่รับผิดชอบ
  • ศึกษาทำความเข้าใจระบบ/อุปกรณ์และการทำงานของระบบ/อุปกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยศึกษาระบบ และอุปกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย แลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกในทีม รวมถึงให้ข้อมูลและคำแนะนำทางเทคนิคแก่ลูกค้า/ผู้ใช้งานได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง
  • ซ่อมบำรุงรักษาระบบเชิงป้องกัน (PREVENTIVE MAINTENANCE) ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนการบำรุงรักษาที่วางไว้ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล รวมถึงตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการที่ถูกต้อง ซึ่งครอบคลุมถึงการเบิกอุปกรณ์อะไหล่ การตรวจประเมินสภาพอุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่รับผิดชอบ ทวนสอบหาสิ่งผิดปกติของระบบ เปลี่ยนอะไหล่ทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมตามระยะเวลา ทำความสะอาดอุปกรณ์ และทดสอบความพร้อมในการใช้งานหลังการดำเนินการบำรุงรักษาตามขั้นตอนการบำรุงรักษาที่กำหนด
  • ร่วมกับทีมสำรวจข้อมูล จัดเตรียมและปฏิบัติตามกรอบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบทางเทคนิค เพื่อรองรับการชำรุดเสียหายที่ไม่มีการคาดการณ์ล่วงหน้า (EMERGENCY REPAIR) อย่างเป็นระบบ โดยช่วยวิศวกรวิเคราะห์วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ชำรุดเสียหาย/อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเบื้องต้นและร่วมปฏิบัติตามกรอบแนวทางและกระบวนการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในเชิงลึก รวมถึงร่วมประชุมกับลูกค้าในการหาแนวทางป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว
 2. งานด้านปฏิบัติการซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข (CORRECTIVE MAINTENANCE) ของระบบที่รับผิดชอบ
  • ซ่อมแซมแก้ไข หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย (CORRECTIVE MAINTENANCE) ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเป็นปกติ โดยช่วยวิศวกรวางแผนการซ่อมบำรุงและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการซ่อมบำรุงให้พร้อม ร่วมสำรวจปัญหา/อาการที่เกิดขึ้นและประมาณระยะเวลาการซ่อมในเบื้องต้น ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่สำรอง ตามแนวทางหรือขั้นตอนวิธีปฏิบัติซ่อมบำรุงที่วิศวกรระบบกำหนดด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ตลอดจนทดสอบทดสอบความพร้อมในการใช้งานหลังการดำเนินการบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติก่อนบันทึกผลการแก้ไขลงในใบ SERVICE SHEET
 3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

QUALIFICATIONS AND EDUCATION REQUIREMENTS:

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช หรือ ปวส สาขาช่างไฟฟ้า อิเลกทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการประสานงาน/มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 • มีไหวพริบปฏิภาณและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความสามารถในการคำนวณและความละเอียดรอบคอบ
 • ความอดทนทำงานภายใต้ความกดดันได้

PREFERRED SKILLS:

 • ติดตั้งไฟฟ้าเบื้องต้น

SPECIFIC TRAINING / CERTIFICATION REQUIRED:

 • ISO
 • CMMS
สมัครงาน

Design Engineer - Mechanical (2 อัตรา)

รายละเอียด

Role and Area responsibilities

 • Support the design activities assigned during the concept and final design phases interfacing with the different contractors and customer engineering teams.
  • Produce detailed technical specifications / documents for each of the major pieces of equipment to be installed within the depot, in accordance with the method / engineering procedures.
  • Represent depot team in design review meetings with the vehicle engineering team and maintenance subcontractors to ensure the vehicle specification match with the major equipment suppliers.
  • Prepare planning, technical report and work with deadline.
 • Follow the performance specification requirements assigned by supervisor.
 • Able to select and negotiate with suppliers (national and international).
 • Provide system and product information and advice other teams.

Qualifications and education requirements

 • BA of Mechanical Engineering, BA of Electrical Engineering, BA of Mechatronic Engineering with 1-year experience.
 • Familiar with Microsoft office suite (Word, Excel, Powerpoint).
 • Auto CAD,
 • Solidworks

Preferred skills

 • Knowledge of the Railway industry, Aircraft, Heavy machinery maintenance background would be an advantage.
 • International communication full skills in speaking, writing, speaking and listening (Preferable).
 • Able to prioritize workload and work under own initiative.
 • Ability to work as a team member and possess good interpersonal, communication and literacy skills.
สมัครงาน

Cost Estimate Engineer (1 อัตรา)

รายละเอียด

Role and Area responsibilities

 • Prepare technical proposal & cost estimation for tender projects. Activities will include bid project
  take-offs, and development of bill of materials (BOM).
 • Leads, coordinates, and assumes responsibility for the timely generation and documentation of estimates and quotes utilized in the preparation of proposals.
 • Ensure supplier quotations meet should costestimates.
 • Able to interpret engineering document such as drawing, specifications, scope of works, etc.
 • Estimate quantity required as per designed solution and portion.
 • Monitors current competitive prices, new techniques, cost trends and obtain all equipment data sheets.
 • Attend meeting in pre and post tendering process.
 • Support all activities in cost estimating and take a proactive approach towards improvements.

Qualifications and education requirements

 • BA of Telecommunication Engineer, BA of Electrical, Mechanical, Electronics, Telecommunication or related fields.
 • Minimum 2 years’ in Railway project experience.
 • Familiar with railway operations including the depot operations, station operations, and substation operations and maintenance.
 • Ability to work in a team environment and interface.
 • Good command of spoken and written English.
 • Proficiency in computer skills and excellent skill in Visio, Auto CAD, and SketchUp.

Preferred skills

 • Knowledge of estimating techniques.
 • Highly numerate with the ability to research, assemble manage and manipulate numerical information.
 • Strong technical mindset and able to read and interpret technical data and translate to others.
สมัครงาน
สอบถามข้อมูลการสมัครงานในตำแหน่งอื่นเพิ่มเติม ได้ที่

แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร : 0-2589-9955 ต่อ 276 หรือ 096-156-4665

Email : recruitment@amrasia.com