ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบระบบทางวิศวกรรม (System Integrator) ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างรากฐานของความก้าวหน้าของสังคมและอนาคตของประเทศ

งานให้บริการวางระบบ System Integration (SI)

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน SI แบบครบวงจร ครอบคลุมงานวางระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solution) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technology: ICT) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย (Computer Network and Security) และระบบโซลูชั่นเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง
(Maintenance Agreement)

บริษัทฯ ให้บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยมีความสามารถในการให้บริการแบบครบวงจร ได้แก่ งานซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance: CM) และงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชั่น

บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชั่น ทั้งในรูปแบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) สำหรับลูกค้าที่ต้องการแพลตฟอร์มพื้นที่ทำงานดิจิตอลในการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Workspace และการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงแอปพลิเคชั่นที่จะช่วยให้พนักงานในองค์กรทำงานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Smart Phone หรือ Tablet พนักงานสามารถเข้าถึงเครือข่ายองค์กรได้จากทุกที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และยังนำแพลตฟอร์ม Workplace มาใช้ในองค์กรในการทำงานที่คล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการทั้งในด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับลูกค้าองค์กรในยุคดิจิตอล

รายละเอียดเพิ่มเติม