ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565

แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ CFO

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO

แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น