นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงออกประกาศหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษัท โดยให้ถือเป็นหลักและเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุ ความมุ่งหมาย ที่กำหนดไว้

ดาวน์โหลด PDF

จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณของบริษัท

PDF File : 377KB

นโยบายการกำกับกิจการ

นโยบายหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

PDF File : 3,390 KB

นโยบายหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม

PDF File : 3,320 KB

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

PDF File : 151 KB

นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

PDF File : 174 KB

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

PDF File : 190 KB

กฏบัตรคณะกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

PDF File : 250 KB

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

PDF File : 247 KB

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

PDF File : 221 KB

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท

PDF File : 1.70 MB

ขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

PDF File : 1.09 MB