นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงออกประกาศหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษัท โดยให้ถือเป็นหลักและเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุ ความมุ่งหมาย ที่กำหนดไว้

ดาวน์โหลด PDF

จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณของบริษัท

PDF File : 2.07 MB

นโยบายการกำกับกิจการ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

PDF File : 1.28 MB

นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

PDF File : 1.20 MB

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

PDF File : 1.017 MB

กฏบัตรคณะกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

PDF File : 3.56 MB

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

PDF File : 4.33 MB

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

PDF File : 2.14 MB

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท

PDF File : 1.70 MB

ขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

PDF File : 1.09 MB