วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมและผู้ให้บริการในด้านระบบงานวิศวกรรม System Integration (SI) แบบครบวงจร ทั้งในด้านเทคโนโลยีคมนาคมขนส่ง พลังงาน เมืองอัจฉริยะ และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2578

พันธกิจ

  • ออกแบบ ติดตั้ง และเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีหลายสาขาแบบเบ็ดเสร็จพร้อมให้บริการหลังการขาย และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาแบบครบวงจร ในด้านระบบคมนาคมและระบบที่เกี่ยวข้อง ระบบสื่อสารขนาดใหญ่และโครงข่ายไอซีที ระบบไฟฟ้าและการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้า ระบบผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน และการอนุรักษ์พลังงาน ระบบอัจฉริยะสำหรับเมืองและสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ ระบบควบคุมระยะไกล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
  • ให้บริการด้านคมนาคมเพื่อการขนส่งมวลชน การขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยว
  • ให้บริการด้านการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน และด้านสาธารณูปโภค ที่สอดคล้องและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อพัฒนาการใช้พลังงานสะอาดสำหรับการผลิตไฟฟ้าและการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการคมนาคม เมือง และรักษาสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบระบบทางวิศวกรรม (System Integrator) ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างรากฐานของความก้าวหน้าของสังคมและอนาคตของประเทศ

MAKE THE FUTURE HAPPEN

เทคโนโลยีเพื่ออนาคต และสังคมที่ยั่งยืน

ด้านเมืองอัจฉริยะ

IOT Solution

ด้านสิ่งแวดล้อม

เมืองอัจฉริยะ การเกษตรอัจฉริยะ

ด้านระบบขนส่งอัจฉริยะ

ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบขนส่ง ทางราง ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่

ส่วนหนึ่งของลูกค้าเรา

AMR Corporate Video (EN)