วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมและผู้ให้บริการในด้านระบบงานวิศวกรรม System Integration (SI) แบบครบวงจร ทั้งในด้านเทคโนโลยีคมนาคมขนส่ง พลังงาน เมืองอัจฉริยะ และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2578

พันธกิจ

  • ออกแบบ ติดตั้ง ให้บริการหลังการขาย และงานบำรุงรักษา สำหรับงานระบบแบบครบวงจร ในด้านระบบคมนาคม ระบบพลังงาน ระบบอัจฉริยะของเมืองและสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ส่งเสริมบริการด้านคมนาคม เพื่อการขนส่งมวลชน การขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยว
  • ส่งเสริมบริการด้านพลังงานและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อพัฒนาเรื่องการใช้พลังงานทดแทนสำหรับการคมนาคม เมือง และสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบระบบทางวิศวกรรม (System Integrator) ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างรากฐานของความก้าวหน้าของสังคมและอนาคตของประเทศ

MAKE THE FUTURE HAPPEN

เทคโนโลยีเพื่ออนาคต และสังคมที่ยั่งยืน

ด้านระบบขนส่งอัจฉริยะ

ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบขนส่ง ทางราง ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่

ด้านสิ่งแวดล้อม

เมืองอัจฉริยะ การเกษตรอัจฉริยะ

ด้านเมืองอัจฉริยะ

IOT Solution

ส่วนหนึ่งของลูกค้าเรา