งานให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง (Maintenance Agreement)

บริษัทฯ ให้บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยมีความสามารถในการให้บริการแบบครบวงจร ได้แก่ งานซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance: CM) และงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งานซ่อมบำรุงแบบ CM 01

เป็นให้บริการเข้าไปแก้ไขหลังการเกิดข้อบกพร่องหรือเกิดการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ โดยวิเคราะห์หาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขเป็นครั้งคราวเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานได้เป็นปกติ โดยครอบคลุมในเรื่องการจัดเตรียมอะไหล่สำรองสำหรับหมุนเวียนงานซ่อม สรุปขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

รับแจ้งจากลูกค้า/ผู้ว่าจ้าง :

บริษัทฯ มีทีม Call Center ประจำตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน เพื่อรับแจ้งปัญหาจากลูกค้า/ผู้ว่าจ้าง ซึ่งทีม Call Center ประกอบไปด้วยช่างเทคนิคจะทำหน้าที่แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้กับลูกค้ารวมถึงการนัดหมายกับลูกค้าเพื่อเข้าซ่อมแซมต่อไป

เข้าปฏิบัติงานให้บริการซ่อมแซม :

ทีมงานของบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบและหากต้องมีการซ่อมแซม บริษัทฯ จะนำส่งใบเสนอราคาซ่อมแซม (ในกรณีที่ ไม่อยู่ในสัญญา) เพื่อให้ลูกค้าอนุมัติก่อนดำเนินการ ภายหลังจากทำการซ่อมแซมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำเอกสารส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าเพื่อทำการวางบิลเรียกเก็บเงินต่อไป

งานซ่อมบำรุงแบบ PM 02

เป็นการให้บริการเข้าไปตรวจสอบระบบตามวงรอบ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ โดยบริษัทฯ จะจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงระบบ โดยกำหนดระยะเวลาในการบำรุงรักษา ตามจำนวนและระยะเวลาที่ตกลงกันกับลูกค้า สรุปขั้นตอนการให้บริการได้ดังนี้

การวางแผนการเข้าบริการบำรุงรักษา :

บริษัทฯ จะทำการสำรวจระบบที่จะให้บริการ เพื่อวางแผนการเข้าตรวจสภาพและบำรุงรักษาระบบต่างๆ และจัดทำรายการเพื่อใช้ในการอ้างอิงในการเข้าตรวจสอบสภาพตามวาระร่วมกับลูกค้า

การเข้าตรวจสภาพ และบำรุงรักษาระบบ :

เมื่อถึงรอบการเข้าบริการบำรุงรักษา บริษัทฯ จะเข้าตรวจระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ตามรายการที่ได้วางแผนการตรวจไว้ และหากพบส่วนที่ชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมทันที โดยหากต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือใช้อะไหล่ในการซ่อมแซมที่นอกเหนือจากสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อลูกค้าเพื่อขออนุมัติการดำเนินการก่อนที่จะทำการซ่อมแซม โดยทุกครั้งที่ทีมงานเข้าไปตรวจตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะมีการจัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบและการซ่อมแซมนำเสนอต่อลูกค้า

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีสัญญาการให้บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบต่างๆ ที่ยังมีผลใช้บังคับ จำนวน 13 สัญญา ดังนี้
ลำดับ ผู้ว่าจ้าง ลักษณะงาน ระยะเวลา
1 บริษัทแห่งหนึ่ง บำรุงซ่อมแซมระบบขนส่งอัจฉริยะและระบบควบคุม (ITS) และระบบประกอบอาคาร (Building Service System) สำหรับรถโดยสารและสถานี 1 ก.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2566
2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขต่อเนื่อง (Hardware) 4 ปี 8 ก.พ. 2563 - 7 ก.พ. 2567
3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ค่าเช่าสมาชิก Software และ Update patch ปีที่ 2-5 8 ก.พ. 2563 - 7 ก.พ. 2567
4 บริษัทแห่งหนี่ง จ้างเหมาซ่อมและบำรุงระบบสื่อสารใยแก้วนำแสงท่อก๊าซธรรมชาติราชบุรี - บ้านอิต่อง 13 พ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2564
5 กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์  สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  กรุงเทพมหานคร บำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564
6 กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกรุงเทพมหานคร 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564
7 กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภากรุงเทพมหานคร 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564
8 กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารของสำนักงานเขต 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564
9 สำนักการจราจรและขนส่ง  กรุงเทพมหานคร บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร 1 พ.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2564
10 สำนักการจราจรและขนส่ง  กรุงเทพมหานคร จ้างบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการเชื่อมโยงสัญญาณไปยังสถานที่สำคัญ . 1 พ.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2564
11 กองสารสนเทศระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
บำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร 1 ธ.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564
12 บริษัทแห่งหนึ่ง บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 1 ธ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2564
13 กองระบบเทคโนโลยีจราจร สำนักงานจราจรและขนส่ง บำรุงรักษางานเพิ่มประสิทธิภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง 1 มี.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564