นายเชาวนิจ ธนวงศ์วิบูลย์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการขาย ด้าน ISS
การศึกษา
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาชาโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์การทำงาน
  • มีนาคม 2565 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการขายด้าน ISS, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
  • 2563 - กุมภาพันธ์ 2565 : รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน ICT และซิสเต็มส์ โซลูชั่น (ISS), บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
  • 2562 - 2563 : รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน SI, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
  • 2553 - 2562 : กรรมการ, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
  • 2544 - 2562 : ผู้อำนวยการฝ่ายขาย, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
  • 2541 - 2543 : ผู้อำนวยการฝ่าย IT System Integration, บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)