นายวิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 177/2563
  • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan Program (HRP) รุ่นที่ 28/2563
ประสบการณ์การทำงาน
  • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ, สายงานปฏิบัติการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
  • 2543 - 2562 : ผู้อำนวยการ, ฝ่ายบริหารโครงการ, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด