AMR ลงนาม MOU ร่วมกับ พาโนว่า เดินหน้าโครงการคัดแยกขยะ

14 July 2023

นายณัฎฐชัย ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (AMR) ลงนาม MOU ร่วมกับนายภาคภูมิ วิภากุลพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท พาโนว่า จำกัด สำหรับศึกษาและเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยะชุมชน ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยระยะแรก AMR ได้จัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการคัดแยกขยะให้แก่พาโนว่า กำลังการคัดแยกขยะสูงสุดวันละ 1,200 ตัน มูลค่ารวมกว่า 125 ล้านบาท และได้มีการศึกษาการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจการจัดการกำจัดขยะต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AMR กล่าวเสริมอีกว่า AMR ได้เริ่มขยายการดำเนินธุรกิจใหม่ผ่าน 3 กลุ่มธุรกิจใหม่ ได้แก่ กลุ่ม AI/IoT, กลุ่ม Infrastructure & Green Environment และกลุ่ม Renewable Energy มุ่งสู่ธุรกิจสำหรับการรองรับสมาร์ทซิตี้ (Smart City) ในอนาคต โดยการบริหารจัดการขยะเป็นส่วนหนึ่งในด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ซึ่งโครงการนี้จะมุ่งเน้นการการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งในโครงการที่จะเข้ามาเพิ่มรายได้แบบ recurring income อีกทางให้แก่บริษัทฯ

สำหรับบริษัท พาโนว่า จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 เป็นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประเภทการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและหมุนเวียน การบริหารการจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะอุตสาหกรรม ตลอดทั้งกำจัดสิ่งปฎิกูลของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้บริการด้านการบำบัดและการกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเเห่งชาติ