28 เมษายน 2565

“ปั้นช่าง สร้างชาติ” AMR ร่วมเสริมความแข็งแกร่งให้กับเสาหลักของชาติ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในสายอาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง จำนวน 15 ทุน ภายใต้โครงการ “ปั้นช่าง สร้างชาติ” ซึ่งเป็นโครงการสืบเนื่องจากความร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตอบสนองความต้องการด้านอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ ภายใต้การขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาวิชา เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) AMR เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ตอบสนองความต้องการด้านอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ ภายใต้การขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง โดยได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จำนวน 15 ทุน ภายใต้โครงการ “ปั้นช่าง สร้างชาติ” โดยทุนการศึกษาประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร และสนับสนุนเงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนในปีการศึกษาแรก และในปีการศึกษาที่ 2 บริษัท ฯ จะรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในรูปแบบระบบทวิภาคี เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยหลังจากจบการศึกษาตามหลักสูตรหากผ่านเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ ก็จะรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ บรรจุเป็นพนักงานอีกด้วย

การสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเข้ามาเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมระบบรางที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดและต้องการช่างเทคนิคจำนวนมาก AMR มีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดโอกาส ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตอบโจทย์นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่ตกหล่นจากระบบศึกษา และขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการด้านอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศได้ต่อไปในอนาคต AMR มุ่งหวังให้โครงการนี้เกิดผลสำเร็จและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพออกสู่สังคมตอบโจทย์การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนต่อไป