ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แจ้งข่าวการลงนามในสัญญาจ้างเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการส่วนต่อขยายตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถ.กรุงเทพ - นนทบุรี - ถ. ติวานนท์

แจ้งข่าวการลงนามในสัญญาจ้าง โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถนนสุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 81 - ซอยแบริ่ง) ส่วนที่ 2 งานไฟฟ้า

แจ้งมติคณะกรรมการเพื่อเสนอเงินปันผล เพิ่มวัตถุประสงค์ และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

แจ้งการรับงานและโครงการใหม่

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564