ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO

แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แจ้งข่าวการลงนามในสัญญาจ้างเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการส่วนต่อขยายตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถ.กรุงเทพ - นนทบุรี - ถ. ติวานนท์

แจ้งข่าวการลงนามในสัญญาจ้าง โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถนนสุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 81 - ซอยแบริ่ง) ส่วนที่ 2 งานไฟฟ้า

แจ้งมติคณะกรรมการเพื่อเสนอเงินปันผล เพิ่มวัตถุประสงค์ และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565