ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) (แก้ไขเพิ่มเติม)

โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock)

ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างบ่อพัก งานดันท่อลอดและติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อศึกษาและพัฒนาธุรกิจในการทำแพลตฟอร์มมาชาร์จสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565

แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ CFO

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565