นายเจษฎา พรหมจาต

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การศึกษา
 • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45/2547
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2547
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2559
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560
 • หลักสูตร IT Governance and Cycle Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 11/2562
 • หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 10/2563
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
 • 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล, บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • 2563 - ปัจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานด้านการปราบปรามและตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • 2562 - ปัจจุบัน : อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันตลาดทุน ก.ล.ต., สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร, บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • 2558 - กุมภาพันธ์ 2565 : กรรมการ / กรรมการบริหาร, ธนาคารออมสิน
 • 2559 - 2563 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • 2559 - 2562 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2560 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2559 : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)