ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การศึกษา
 • ปริญญาเอก Computer Engineering, West Virginia University, USA
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 223/2016
 • หลักสูตร Director Certification Program Diploma Examination (52/2016)
 • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 28/2016
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 4/2016
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 33/2017
 • หลักสูตร Boards Matters and Trend (BMT) รุ่นที่ 5/2018
 • หลักสูตร IT Governance & Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 08/2018
 • หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2018
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019
ประสบการณ์การทำงาน
 • 27 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
 • 2530 - ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2559 - 2561 : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2559 - 2561 : กรรมการ ธนาคารเพื่อการเปษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • 2557 - 2558 : รองคณบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2548 - 2550 : รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง