นายธงชัย จิรัฐิติพันธุ์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
การศึกษา
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3
  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ได้รับการอบรมในวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562
 • ในปี 2563 มีการอบรมหลักสูตร e-learning CFO’s Refresh Course จำนวน 6 ชั่วโมง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan Program (HRP) รุ่นที่ 28/2563
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2561 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2559 : Country Controller, บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด