นางวาสนา นาคถาวร

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan Program (HRP) รุ่นที่ 28/2563

ประสบการณ์การทำงาน
  • 2561 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
  • 2555 - 2560 : ผู้ช่วยเลขาธิการ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ