นางวาสนา นาคถาวร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan Program (HRP) รุ่นที่ 28/2563
ประสบการณ์การทำงาน
  • มีนาคม 2565 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
  • 2561 - กุมภาพันธ์ 2565 : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
  • 2555 - 2560 : ผู้ช่วยเลขาธิการ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ