นายมารุต ศิริโก

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการขาย
ด้าน ITS
การศึกษา
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 281/2562
  • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan Program (HRP) รุ่นที่ 28/2563
ประสบการณ์การทำงาน
  • มีนาคม 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการขายด้าน ITS, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
  • 2544 - กุมภาพันธ์ 2565 : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)