นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายงานบัญชีและการเงิน
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
  • 18 พฤษภาคม 2565 - ปัจจุบัน : รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายงานบัญชีและการเงิน, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
  • 2562 - 2565 : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี, บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
  • 2561 - 2562 : รักษาการกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน, บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  • 2560 - 2561 : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี, บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  • 2557 - 2560 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี, บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
  • 2550 - 2557 : ผู้จัดการ, บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด