นายกิตติรัฐ ทวีลาภ

กรรมการ
การศึกษา
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2558
ประสบการณ์การทำงาน
  • 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
  • 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด
  • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ไอโอ แอสเสท จำกัด
  • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ไอโอ โฮลดิ้ง จำกัด
  • 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท จูน (ประเทศไทย) จำกัด
  • 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ฮอเบิร์ค คอนซัลแทนท์ จำกัด