ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา
  • ปริญญาเอก J.S.D สาขากฎหมายระหว่างประเทศ New York University, สหรัฐอเมริกา
  • เนติบัณฑิตไทย (น.ท.บ.) สาขากฎหมาย สำนักงานอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 177/2563
ประสบการณ์การทำงาน
  • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
  • 2562 - ปัจจุบัน : เลขาธิการ, Asia Cooperation Dialogue (ACD)
  • 2556 - 2561 : ประธานสภาบริหาร (สมัยที่ 2 และ 3), ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ReCAAP Information Sharing Centre ประเทศสิงคโปร์
  • 2559 - 2560 : เอกอัครราชฑูต ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้, กระทรวงต่างประเทศ
  • 2555 - 2559 : เอกอัครราชฑูต ณ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน, กระทรวงต่างประเทศ
  • 2552 - 2554 : ประธานสภาบริหาร (สมัยที่ 1) ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ReCAAP Information Sharing Centre, ประเทศสิงคโปร์