นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
การศึกษา
  • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 281/2562
ประสบการณ์การทำงาน
  • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
  • 2552 - 2553 : รองผู้ว่าการ, การไฟฟ้านครหลวง
  • 2549 - 2551 : ผู้ช่วยผู้ว่าการ, การไฟฟ้านครหลวง