รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การศึกษา
 • ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2561
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 289/2563
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
 • 2549 - ปัจจุบัน : อธิการบดี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2554 - 2562 : กรรมการอำนวยการ, โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • 2560 - 2561 : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2560 - 2561 : กรรมการสภา, มหาวิทยาลัย พายัพ
 • 2558 - 2561 : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการอวกาศในคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศ, คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ
 • 2557 - 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
 • 2555 - 2560 : ที่ปรึกษาประจำประธาน, คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์